Seda Bayraktar, Nida Sungur

Geliş Tarihi: 23 Kasım 2017 | Kabul Tarihi: 11 Aralık 2017

Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2017

doi: 10.24876/senex.2017.5

Künye: Bayraktar, S. & Sungur, N., (2017). Yaşlı Bireylerin Kurban veya Katil Oldukları Cinayetlerin İncelenmesi. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 1, s.48-56.

Özet

Bu araştırmada amaç, özel ve kırılgan bir grup olan yaşlılarda adli bilimler açısından önemli olan cinayet olgusunu incelemektir. Bu araştırmada son beş (5) yıl içinde Türkiye’de yaşlıların katil veya kurban oldukları olaylara ilişkin sosyo-demografik ve suçlara özgü bilgileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında internet üzerinden özel bir arama motoru kullanılarak “Yaşlı Cinayet” kelimeleri anahtar kelimeler olarak kullanılmış olup tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda 47 vakaya rastlanılmış olup bu vakalardan elde edilen bulgulara göre; Cinsiyet değişkeni açısından kurbanların % 60’ı kadın, % 38,2’si erkek iken % 1,8’i hakkında bilgiye rastlanılmamıştır; Kurbanların yaş ortalaması 71,52’dir. Katillerin profillemesine bakıldığında; % 44,1’i erkek, % 10,9’u kadın ve % 40’ ı hakkında bilgiye rastlanılmamıştır; Katillerin yaş ortalaması ise 31,6’dır. Elde edilen bulgular sonucunda cinayet olgusu açısından yaşlıların daha çok olayın kurbanı oldukları ve yapılan incelemede bazı fiziksel, mekansal, psikolojik, sosyal, ekonomik önlemlerle yaşlıların bu tür cinayet olgularında kurban veya katil olmalarının belli oranlarda önlenebilir olduğu düşünülmektedir.