YAYIN İLKELERİ

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ne aşağıdaki başlıklardaki yazılar gönderilebilir.

*Belirtilen kelime sınırları özet, yazının ana metni ve kaynakçayı kapsamaktadır. Yazı içinde yer alan tablolar ve şekiller 5 sayfayı aşmamalıdır.

1. Araştırma Makaleleri

Araştırma makaleleri en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır. Tablolar ve şekiller 5 sayfayı aşmamalıdır. Metinler Arka Plan, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıkları ile bölümlere ayrılır. İçeriği belirtmek amacıyla alt başlıklar kullanılabilir.

2. Sahadan Notlar

Sahadan notlar, araştırma makaleleri kadar uzun olmayan, ancak kalitede eşdeğer olan önemli ve yenilikçi metinlerdir. Yazılar en fazla 3000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır.

3. Teorik Müdahaleler

Teorik müdahaleler başlığı altındaki yazılar, güncel bir mesele etrafında bir argümanı derli toplu biçimde sunan tartışmalardan oluşmalıdır. Yazılar en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır.

BİÇİM

Yazılar Microsoft Word’de veya Word uyumlu bir programda hazırlanmalıdır. Diğer formatlarda sunulan yazılar editör incelemesinden önce ilgili yazarlara düzeltilmeleri için geri gönderilecektir. Lütfen yazı ve materyallerinizi “.pdf” formatında göndermeyiniz.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi kör değerlendirme politikasına sahiptir. Bu nedenle yazarlardan yazılarının anonim ve anonim olmayan iki farklı versiyonu talep edilmektedir. Başvurularınızda lütfen sadece anonim ve anonim olmayan iki versiyonu da gönderiniz. Yazılar APA 6. versiyon kurallarına uyarak hazırlanmalıdır.

Yazının Anonim Versiyonlarına İlişkin Açıklama

Yazının, başlık sayfasında yazarın ismi ve iletişim bilgileri bulunmamalı ve yazar/yazarların kendini tanıtan tüm bilgileri çıkarılmış olan ayrı bir versiyonu gönderilmelidir. Lütfen bu tür içerikleri çıkararak yerine “değerlendirme için karartılmıştır” ibaresini ekleyiniz. Bu karartma işlemine yazarın adına, üniversitesine/enstitüsüne yapılan atıflar da dâhildir. Yazının anonim versiyonu hakemler tarafından incelenecektir.

Yazının Anonim Olmayan Versiyonlarına İlişkin Açıklama

Yazının anonim olmayan versiyonunda yazarın tüm bilgilerini eksiksiz olarak başlık sayfasında yer almalıdır. Bu versiyon editörler tarafından incelenecektir.

Kısaltmalar

Kullanılan kısaltmaların açıkça belirtildiğinden ve metin içerisinde sadece ilk kullanımlarında tanımlandığından emin olunuz.

Metin İçi Atıflar ve Alıntılar

Metin içi atıflar ve alıntılar APA’nın 6. versiyonuna uygun olarak yapılmalıdır. Metin içi atıfları, yazarın soyadını ve eserin yayın yılını parantez içine alarak gösteriniz. Bir atıf iki yazara ait ise, esere yapılan atıfların tamamı her iki yazarın da soyadlarını içerir. İkiden fazla fakat altıdan az yazara ait atıflarda, metin içi yapılan ilk atıf bütün yazarların soyadlarını içermelidir. Daha sonraki atıflarda ve altı ya da daha fazla yazara ait atıflarda ilk yazarın soyadının ardından “vd.” yazılmalıdır. Aynı noktada yapılan çoklu atıflarda yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla atıf yapılmalıdır.

MAKALENİN BÖLÜMLERİ

Başlık Sayfası

Başlık sayfası ayrı bir sayfa halinde olmalı ve aşağıdakileri içermelidir:

  • Yazının başlığı(APA bir başlığın en fazla 12 kelime olmasını önermektedir).
  • Tüm yazarların tam adları, bağlı oldukları kuruluşlar ve e-posta adresleri.
  • Sorumlu yazar açıkça belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Her yazı ayrı bir sayfada kısa bir özet içermelidir. Araştırma Makaleleri için yapılandırılmış özetler 150-250 kelime arası olmalıdır ve aşağıdaki başlıkları içermelidir: Arka Plan, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç. Sahadan Notlar ve Teorik Müdahaleler için yapılandırılmış başlıklar bulunmayabilir ancak kelime sınırı bu özetler için de geçerlidir. Özetin altında, başlıkta yer almayan en az 3 en fazla 6 anahtar kelime belirtilmelidir. Hem Türkçe hem İngilizce yazıların özeti Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Ana Metin

Araştırma Makalelerinde, yapılandırılmış özette yer alan başlıklar takip edilmelidir. Saha çalışması notları ve teorik müdahaleler de metin içinde çalışmaya uygun başlıklara bölünmelidir. Yazılar, bazı bölümlerin içeriklerini netleştirmek için alt başlıklar gerektirebilir. Sonuçlar kısmında yalnızca bulgular yeniden ifade edilmemeli, bulgulara ilişkin yorumlar ve sosyal politika ve/veya uygulamalara ilişkin sonuçlar bu kısımda belirtilmelidir.

Kaynakça

Kaynakçayı, ana metinde atıf yapılan yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralayın, numaralandırmayın. Kaynakça yalnızca metin içinde atıf yapılan kaynakları içermelidir. Detaylar için lütfen APA 6. versiyona bakınız.

Tablolar

Tablolar metin içinde sırasıyla numaralandırılmalı ve her biri için tablonun üzerinde kısa bir başlık bulunmalıdır. Tablo dipnotlarını tablonun hemen altına, referans işaretleri olarak üst simgeleri (a, b, c) kullanarak yerleştirin. Yıldız işaretleri sadece anlamlılık düzeyleri için kullanılır (* p <0,05).

Şekiller/Resimler

Şekilleri, metin içine ilgili olduğu bölüme ekleyiniz. Senex, resimlerin boyutlarını azaltma hakkını saklı tutmaktadır. Şekiller profesyonelce sans-serif tipi harflerle yazılmış olmalıdır (ör. Arial veya Helvetica). Şekillerde şeklin altında kısa bir başlık bulunmalıdır.

DİKKATE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR

Resim ve Şekil İzinleri

Yayın için gerekli, materyalin çoğaltılmasına ilişkin telif hakları alınmalı, gerekli olduğu takdirde ödeme yazar tarafından yapılmalıdır. Söz konusu materyallerin telif haklarının alındığına dair belgeler editörlere açık olmalıdır. Ayrıca, belirli kurumlar tarafından öngörülen onayları ekleme yazarın sorumluluğundadır.

Etik

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, yazarların yayın etiğine ilişkin yüksek standartları gözlemesini beklemektedir. Örneğin, aşağıdaki uygulamalar kabul edilemez:

  • Verilerin tahrif edilmesi veya sahte veri üretilmesi,
  • Yazarın kendi yayınları da dâhil, uygun atıf yapılmayarak eserin tamamına ya da bir bölümüne ilişkin intihal,

Etik dışı davranışlara ilişkin iddialar hakkında öncelikle yazar ile görüşülür. Anlaşmazlığın devam etmesi durumunda, konu araştırılması ve gerekli olduğu takdirde değerlendirmenin yapılması için ilgili kurumlara bildirilir.

AYDINLATILMIŞ ONAM BİLDİRİMİ

Araştırmada yer alan tüm katılımcılar, aydınlatılmış onam almadan ihlal edilmemesi gereken gizlilik haklarına sahiptir. Bilgiler, bilimsel amaçlar için gerekli değilse veya katılımcı için önem arz etmesi dışında, katılımcıların isimleri, baş harfleri veya kimlik numaraları da dâhil olmak üzere yazılı tanımlarda, fotoğraflarda ve soy ağacında yayınlanmamalıdır. Katılımcılar (ebeveyni veya vasisi) yayın için yazılı aydınlatılmış onam verir. Yazarlar, gerekli durumda katılımcı adına yazışma yardımı yapan kişileri tanımlamalı ve bu yardımın finansman kaynağını belirtmelidir. Gerekli değilse, ayrıntılar atlanmalıdır. Bununla birlikte, tam bir anonimlik elde etmenin zor olduğu ve herhangi bir şüphenin olduğu durumlarda da aydınlatılmış onam alınmalıdır. Örneğin, katılımcıların fotoğraflarında göz bölge maskesi anonimliğin yetersiz korunmasıdır. Tanımlayıcı özellikler genetik kökenlerde olduğu gibi anonimliğin korunması için değiştirilirse, yazarlar değişikliklerin bilimsel anlamı bozmadığına dair güvence vermelidir. Araştırmaya katılım hususunda etik sorumluluk yazara aittir.

YAZILARIN TESLİM KOŞULLARI

Bir yazının dergiye gönderilmesi ile başka yerde yayınlanmadığı veya yayın için onaylanmadığı kabul edilir. Yazı, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nde kabul edilirse, izin alınmaksızın başka yerde yayınlanamaz. Yazının yayınlanmasının bir başka şartı ise, yazarın araştırmada yararlanılan, telif hakkı kapsamındaki araçları veya yazılımları kullanmak gerekli izinleri alınmış olmasıdır. Bunun yanında insan veya hayvanlarla yapılan çalışmalar için ilgili izinler alınmalıdır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler bilimsel değerlendirme sürecine tabidir. Editörler tarafından gözden geçirilen yazılar değerlendirilmek üzere en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakemler yazının özgünlüğü ve bilimsel değeri hakkında tavsiyelerde bulunur; Editörler yayınla ilgili nihai kararları verir. İlgili yazara, nihai karar, gözden geçirme gereklilikleri ile birlikte e-postayla bildirilir. Bildirim amacıyla paylaştığınız e-posta adreslerinin geçerli olduğundan lütfen emin olunuz. Dergi kapsamı dışında bulunan, kurallara uymayan veya editör tarafından uygun olmadığı değerlendirilen yazılar bilimsel değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

MAKALE KABULÜ HAKKINDA BİLGİLER

Lisanslar ve Telif Hakkı   

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nde, yazarların, dergiye özel bir lisans vermesi yayın şartıdır. Bu lisans, üçüncü şahısların makaleleri çoğaltma taleplerinin etkin ve tutarlı bir şekilde denetlenebilmesini ve ayrıca makalenin olabildiğince yaygın olmasına olanak sağlar. Lisans sözleşmesinin bir parçası olarak, yazarlar, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ni orijinal yayın yeri olarak belirterek, kendi materyallerini diğer yayınlarda kullanabilir.

Yayınlanmak üzere bir yazı göndererek, sorumlu yazar olduğunuzu ve Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin sizinle makale süreci hakkında iletişim kurmak amacıyla e-posta adresinizi kullanabileceğini onaylamış olursunuz. Makalelerin içeriği yazarların görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Açık erişimi benimseyen Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan bir dergidir. Bağımsız kör değerlendirme süreci tamamlanan yazılar web sitesinde yayınlanır. Yıl boyunca yayımlanan makalelerle Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanmış olur.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi içinde yayımlanan tüm yazılar kamu kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir.